Persondatapolitik

Persondatapolitik

GladTeknik A/S

Som kunde, partner, leverandør, samarbejdspartner, gæst m.v. kan Glad Teknik A/S (”GladTeknik”, ”vi”, ”vores”) behandle dine personoplysninger i forbindelse med din kontakt med os. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Hos GladTeknik behandler vi personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi har oprettet interne procedurer, som sikrer personoplysningernes integritet, fortrolighed og sikkerhed. GladTekniks behandling af dine personoplysninger sker alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Vi behandler ikke dine personoplysninger på en måde, der er uforenelige med disse formål.

Dataansvar

GladTeknik er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan kontakte os her:

GladTeknik A/S
CVR: 39321548
Arnold Nielsens Boulevard 71
2650 Hvidovre

Telefon: 70 44 43 85

E-mail: [email protected]
Kontaktformular.

Formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler dine personoplysninger til følgende formål:

1) Levering af ydelser og services til dig fx i forbindelse med, at du bestiller support, produkter mv. Denne behandling er nødvendig for at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med dig og foretages med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra b.

2) Forbedring og optimering af vores ydelser og services fx i forbindelse med feedback og anmeldelser, statistiske formål og optimering af hjemmesiden (se vores cookie- og privatlivspolitik her). Denne behandling sker for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at kunne udvikle vores forretning og optimere vores hjemmeside ved forbedring af funktioner mv. Behandlingen foretages med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

3) Markedsføring, hvis du giver dit samtykke til det. Denne behandling vil i så fald ske med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Læs mere om samtykke nedenfor.

4) Opfyldelse af lovgivning fx bogføringsloven eller i forbindelse med reklamationsret. I nogle tilfælde kan GladTeknik ved lov være forpligtet til at behandle, opbevare eller videregive personoplysninger. Denne behandling sker med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

GladTeknik behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde et formål. Vi behandler alene personoplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig og gennem din interaktion med os.

GladTeknik behandler alene almindelige personoplysninger om dig som navn, adresse, e-mailadresse, telefon m.v.

Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives i nogle tilfælde. Det kan være til databehandlere, herunder IT-leverandører, myndigheder og eksterne konsulenter, som hyres ind på opgavebasis.

Når GladTeknik indgår en aftale med en leverandør, der bliver GladTekniks databehandler, indgår vi en databehandleraftale med leverandøren, som lever op til kravene til databehandleraftaler i GDPR.

Vi fører løbende kontrol med vores databehandleres efterlevelse af GDPR og deres overholdelse af den indgåede databehandleraftale.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke databehandlere vi benytter.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

GladTeknik overfører ikke personoplysninger udenfor EU/EØS.

Opbevaring af personoplysninger

GladTeknik opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er indsamlet til.

Som udgangspunkt gemmes dine personoplysninger i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven, hvorefter de slettes.

Hvis du har haft en sag hos os om dataredning eller skift af harddisk, gemmer vi en kopi af dine data i 14 dage for at sikre dem mod tab. Herefter destrueres og bortskaffes data forsvarligt og sikkert.

Automatiske afgørelser og profilering

GladTeknik benytter sig ikke af automatiske afgørelser og profilering i forbindelse med personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi helt eller delvist har baseret behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Du kan i denne forbindelse benytte kontaktoplysningerne angivet ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Særligt om videoovervågning

GladTekniks fysiske butikker er videoovervåget af hensyn til kriminalitetsforebyggelse og beskyttelse af lokationen. Videoovervågningen bliver alene benyttet til disse formål og slettes efter 30 dage.

Dine rettigheder:

Du har i henhold til GDPR en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

For at udnytte dine rettigheder, kan du benytte kontaktoplysningerne ovenfor. Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra henvendelsen.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

1) Retten til indsigt

Du har – som udgangspunkt – i henhold til GDPR art. 15 ret til at få bekræftet, om der behandles personoplysninger om dig og få udleveret en udskrift eller en kopi af personoplysningerne. Derudover har du ret til at modtage information om formålene med behandlingen, kategorier af personoplysninger, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig, modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne, opbevaringsperiode og din mulighed for udøvelse af rettigheder.

2) Dataportabilitet

Du har efter GDPR art. 20 ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du selv har givet til os.

3) Berigtigelse

I henhold til GDPR art. 16 har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

4) Sletning (retten til at blive glemt)

Du har efter GDPR art. 17 i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv registreret hos GladTeknik slettet. Du kan, jf. GDPR art. 17, stk. 3, ikke kræve sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse fx GladTekniks overholdelse af bogføringsloven.

5) Indsigelse

Når vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f) som anført ovenfor under formål og behandlingsgrundlag, har du mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling. Hvis du gør indsigelse, må vi ikke længere foretage behandlingen, medmindre vi kan påvise en lovlig hjemmel til at fortsætte hermed.

6) Begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger jf. GDPR art. 18. I dette tilfælde, har GladTeknik pligt til at begrænse behandlingen af personoplysningerne til opbevaring heraf.

Klage

Du har mulighed for at klage over GladTekniks behandling af dine personoplysninger. Det kan du gøre til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Telefon 33 19 32 00. Mail [email protected] . Hjemmeside www.datatilsynet.dk .

Ændringer til persondatapolitikken

GladTeknik kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Den senest gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.