Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for GladTeknik A/S

Gældende fra den 11. oktober 2022

 1. Anvendelse

Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem Gladteknik A/S (herefter benævnt ”Gladteknik”) og Gladtekniks kunder.

Siden ejes og drives af:
Gladteknik A/S
Cvr.nr. 39321548
Stendam 7
2650 Hvidovre

 1. Indgåelse af aftale

En ordre eller aftale er først bindende for Gladteknik, når aftale er indgået, eller ordren er bekræftet af Gladteknik f.eks. i medfør af en ordrebekræftelse.

Gladteknik tager forbehold for, at priserne oplyst på Gladtekniks hjemmeside kan ændre sig. Dog vil den oplyste pris på hjemmesiden på tidspunktet for en aftaleindgåelse være den gældende for aftalen.

Såfremt kunden modtager et pristilbud på en ydelse, er denne alene gældende i 72 timer fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet skriftligt er angivet i tilbuddet.

 1. ”Løst eller Gratis”-garanti

Gladteknik giver en ”Løst eller Gratis”-garanti på reparationer.

Dette indebærer, at hvis det ikke lykkes Gladteknik at udbedre en fejl/defekt ved et produkt, der er sendt ind til reparation, så betaler du ikke for reparationen.

Undtaget herfra er dog reparationer for periodiske fejl/defekter samt tilfælde, hvor fejlen/defekten har flere kilder. Endvidere undtages tilfælde, hvor den manglende udbedring skyldes kundens forhold, eks. hvis kunden ikke ønsker at købe ydelsen efter fejlsøgningen.

Undtaget herfra er endvidere tilfælde, hvor Gladteknik udbedrer fejlen/defekten, men samme fejl/defekt opstår igen på et senere tidspunkt.

 1. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til den indgåede købsaftale, tilbud eller ordrebekræftelse. Medmindre andet er aftalt, betaler du netto kontant ved levering eller afhentning. Såfremt du ikke betaler i overensstemmelse hermed, kan Gladteknik tilbageholde dit udstyr eller leverancen, indtil der sker betaling.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som Kunden måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Gladteknik.

Alle beløb på hjemmesiden er som udgangspunkt angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms.

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Bankoverførsel, MobilePay eller kontant på beløbet.

Ved betaling igennem bankoverførsel eller MobilePay MyShop, skal det skyldige beløb overføres til følgende bankoplysninger og MobilePay nr.: 20032.

GladTeknik A/S’ bank-oplysninger:

Bank: Jyske Bank
Reg. Nr.: 7316
Konto Nr.: 0001026163

Ved udbetaling fra Udenlandske konto:

SWIFT-kode: JYBADKKK
IBAN nr.: DK9573160001026163

Særligt vedr. klippekort:

Såfremt kunden køber et klippekort, er det ikke muligt at returnere dette, ligesom det heller ikke er muligt at returnere ubrugte eller dele af klip.

Ved udførelsen af ekspres-sager på klippekort, tillægges 50 % i forbrugt tid som rundes op til nærmeste halve time.

Ved udkørende teknisk hjælp på klippekortet, afregnes kørsel per påbegyndt halve time.

Særligt for erhvervsdrivende:

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Gladteknik berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. påbegyndt måned.

Kunden er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Gladteknik. Disse forøgede omkostninger drejer sig om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 1. Backup af din data

Det er dit eget ansvar at lave en backup af de data, som ligger på det udstyr, der indleveres til Gladteknik.

Gladteknik fraskriver sig herved ansvaret for eventuelle sletninger/beskadigelser af den data, der ligger på udstyret.

Du skal derfor altid huske at tage backup af alt data, og du skal huske at gøre det, inden udstyret indleveres til reparation. Det betyder, at du både skal tage backup af filer, som du har produceret (tekstfiler, billeder, osv.) og opsætning af programmer (browser indstillinger, cookies, gemte spil-filer osv.) samt hvad der ellers må være på dit udstyr eller computer (herunder skrivebordet).

Gladteknik tilbyder som en ydelse at tage backup af data på dit udstyr, men foretages kun hvis dette eksplicit er aftalt mellem parterne. Vi gør vores bedste for at tage backup af alt data, men vi tager som udgangspunkt kun backup af filer, som er gemt i definerede ”mapper” og følger en normal og standardiseret opsætning. Hvis du har gemt dine filer mange forskellige steder er det dit ansvar at oplyse os om det. Vi kan dermed ikke garantere, at alt data omfattes af backuppen og Gladteknik kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Nogle filer kan være korrupte (beskadigede) eller harddisken kan være defekt. I de tilfælde tager vi den backup, der er mulig. Der findes firmaer, som i nogle tilfælde kan genoprette filer, som er beskadiget. Det er meget bekosteligt og ikke en del af Gladtekniks standardservice.

Gladteknik undersøger som udgangspunkt ikke dit udstyr eller maskine for virus e.l.

 1. Licensnøgler, adgangskoder og kontaktinformationer

Ved indlevering af udstyr skal du fremskaffe og give Gladteknik adgangskoder og licensnøgler, hvis det er nødvendigt i pågældende sag.

Hvis Gladteknik skal geninstallere programmer på dit udstyr, skal vi eksempelvis bruge licensnøgler. Hvis du ikke har dine licensnøgler og vi ikke kan finde dem indlejret i udstyret, så er det ikke muligt for Gladteknik at geninstallere programmet.

Det er kundens eget ansvar at oplyse Kundens korrekte mailadresse og telefonnummer. Disse informationer bruges til at komme i kontakt med kunden herunder også for at angive, hvornår udstyr kan afhentes igen.

 1. Opbevaring i forbindelse med reparation

Når dit udstyr er i Gladtekniks varetægt, og du ikke afhenter udstyret på trods af opfordringer hertil – enten efter reparation eller i forbindelse med afgivelsen af et tilbud, der ikke accepteres e.l., så opbevarer Gladteknik dit udstyr i op til 1 år, hvorefter Gladteknik forbeholder sig retten til at skrotte eller sælge udstyret.

Efter 1 måned efter fristen for accepten af et tilbud eller efter kunden er blevet meddelt, at udstyret kan afhentes, opbevarer Gladteknik dit udstyr imod betaling af Gladtekniks udgifter til opbevaring og håndtering, indtil udstyret skrottes eller sælges. Udgifterne til opbevaring og håndtering udgør, alt afhængig af udstyrets karakter, som udgangspunkt 420 DKK per måned. Før vi endelig skrotter eller sælger det, forsøger Gladteknik naturligvis at ringe og maile til dig på de kontaktinformationer, du har angivet.

Indtil udstyret er skrottet eller solgt, kan Kunden få udstyret udleveret imod betaling for opbevaring og håndtering. I tilfælde af salg af dit udstyr herunder også salg til skrotning og der herved opnås et overskud efter dækning af Gladtekniks krav til bl.a. opbevaring og omkostninger til salg, tilfalder dette overskud dig.

Gladteknik kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser af dit udstyr, når dette opbevares af Gladteknik, og såfremt beskadigelsen er forårsaget af forhold udenfor Gladtekniks kontrol, herunder i tilfælde af brand, oversvømmelse, tyveri og lignende.

 1. Genanvendelse ved skrotning af udstyr

Når Gladteknik skrotter udstyr, forbeholder vi os retten til at genanvende komponenter og dele af dit udstyr. Hvis Gladteknik genanvender dele med data på (typisk harddiske), så bliver disse slettet og formateret på en måde, så dine data er uigenkaldeligt slettet.

 1. Afhentning af udstyr – aflysning eller rykning af tid

Aftales det at Gladteknik skal afhente en vare eller udstyr hos dig, aftales der samtidig et dato- og tidspunkt for afhentning.

Aflysning eller rykning af en aftalt tid skal ske ved at ringe til tlf. nr.: 41 33 34 35 eller via E-mail: [email protected].

Hvis du vil aflyse eller rykke tidspunktet for ovennævnte tid, skal dette ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Hvis dette ikke sker, så pålægges du at betale et gebyr, der opgøres som herunder:

Emne Varsel Pris (kroner)
Rykke eller aflyse en tid Over 24 timer 0
Rykke eller aflyse en tid 7-24 timer 200
Rykke eller aflyse en tid 2-7 timer 320
Aflyse / Køre forgæves 0-2 time 420

 

 1. Garanti, reklamation og klageadgang

Gladteknik opfordrer til, at der foretages kontrol af de leverede/reparerede varer umiddelbart efter levering eller afhentning. Skulle der konstateres fejl eller mangler, bedes du straks gøre opmærksom herpå.

For køb eller ydelser hos Gladteknik, der omfattes af købeloven ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer/ydelser (for varer eller reparationer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for det pågældende).

Hvis du som forbruger ikke reklamerer overfor Gladteknik inden rimelig tid efter fejlen er opdaget eller burde være opdaget, mister du dog retten til at gøre manglen gældende. Erhvervsdrivende skal reklamere straks efter fejlen er opdaget eller burde være opdaget.

Reklamationsretten gælder ikke, hvis udstyret er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet brugt eller behandlet forkert eller unormalt ifht. udstyrets anvisninger.

Ved alle reparationer gives 6 måneders garanti på nye købte reservedele og ved brugte reservedele gives 3 måneders garanti – medmindre andet er aftalt skriftligt eller står på en eventuel faktura.

Ved bundkort-reparation og væskeskader gives ekstraordinært 12 måneders garanti på udskiftede IC-chips og komponenter, der er blevet udskiftet.

Hvis du vil klage eller reklamere over dit køb, skal du rette henvendelse til [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du indgive en klage til det relevante klagenævn.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Nævnenes Hus via www.naevneneshus.dk.

 1. Personoplysninger

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik https://www.gladteknik.dk/persondatapolitik/.

 1. Forbehold

Gladteknik tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, ændringer i valutakurser eller kunders fejlbestillinger.

Gladteknik er endvidere ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse ved opfyldelsen af sine forpligtelser, hvis dette er forårsaget af force majeure. I tilfælde af force majeure vil du blive informeret, og begge parter vil have mulighed for at annullere aftalen, uden at dette giver ret til kompensation.

 1. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor Gladteknik kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand og/eller reparation.

Gladtekniks erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, hvorfor Gladteknik ikke hæfter for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Gladteknik er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Gladteknik er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Gladtekniks leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørens forhold. I det omfang Gladteknik måtte have et berettiget krav hos en leverandør, er Gladteknik berettiget til at transportere kravet mod leverandøren til dig, således at du er forpligtet til at rette dit krav direkte mod leverandøren.

 1. Lovvalg og værneting

 Køb af varer eller ydelser hos Gladteknik er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

 1. Ændringer

Gladteknik er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse forretningsbetingelser.